Smluvní podmínky společnosti MB SVING s.r.o. pro smlouvy o ubytování v apartmánech SVING - Horní Mísečky Špindlerův mlýn

Čl.1
Tyto smluvní podmínky se vztahují na smlouvy o ubytování v apartmánech SVING - Horní Mísečky –Špindlerův Mlýn (dále jen „Smlouva/y“)a stávají se součástí každé Smlouvy.

Smluvní vztah mezi zájemcem o ubytování (dále jen „objednatel“ či „ubytovaný“) a společností MB-SVING s.r.o. (dále jen „ubytovatel“) vznikne na základě závazné objednávky objednatele potvrzené ubytovatelem a úhrady stanovené zálohy popř. ceny ubytování na účet ubytovatele. Předáním vyplněné a podepsané objednávky objednatel stvrzuje, že tyto Smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi. Potvrzením přihlášky se ubytovatel zavazuje objednateli poskytnout ubytování v dohodnutém termínu a v dohodnutém místě. Za závaznou objednávku se považuje objednávka provedená prostřednictvím rezervačního internetového programu PREVIO používaného ubytovatelem , popř. zaslaná e-mailem nebo písemně poštou.

Čl.2
Cena ubytování je stanovena platným ceníkem uveřejněným na internetových stránkách ubytovatele v den zaslání závazné objednávky objednatelem. Ubytovatel má právo na zaplacení zálohy za ubytování ve výši 50% z ceny ubytování uvedené v objednávce, a to nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky ubytovatelem. Zbývající část ceny je splatná do 30 dnů před počátkem ubytování. V případě zaslání objednávky v době kratší než 30dnů před počátkem ubytování je objednatel povinen uhradit 100% ceny ubytování do 3 dnů od podpisu objednávky. Spolu s doplatkem ceny je objednatel povinen uhradit místní poplatek z pobytu, který činí 15,- Kč za ždou ubytovanou osobu starší 18 ti let a den. Platby je možné uhradit bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet pronajímatele vedený u Komerční banky a.s. č.43-3498640227/0100 pod variabilním symbolem uvedeným v potvrzení objednávky.

Čl. 3
Objednatel má právo kdykoliv před počátkem ubytování odstoupit od Smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení od Smlouvy (storno) doručeno ubytovateli. Pokud objednatel odstoupí od Smlouvy, je povinen uhradit ubytovateli následující storno poplatky:
• při stornování v období do 31 dnů před smluveným počátkem ubytování: 200 Kč
• při stornování v období od 30 do 21 dnů před smluveným počátkem ubytování : 30 % celkové ceny
• při stornování v období od 20 do 15 dnů před smluveným počátkem ubytování: 50 % celkové ceny
• při stornování v období od 14 do 7 dnů před smluveným počátkem ubytování : 75 % celkové ceny
• při stornování v období 6 a méně před smluveným počátkem ubytování : 85 % celkové ceny
Při určení počtu dnů pro výpočet storno poplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den počátku ubytování. Pokud objednatel nepřevezme pronajatý apartmán a nevyužije dohodnutý nájem apartmánu bez předchozího odstoupení od Smlouvy, má ubytovatel nárok na úhradu plné dohodnuté ceny ubytování. V případě, že ubytovaný v průběhu smluvené doby ubytování svévolně ukončí svůj pobyt v apartmánu, nemá nárok na žádnou finanční náhradu.

Čl. 4
Apartmán se předává objednateli v dohodnutý den počátku ubytování v době od 15.00-19.00 hod. V případě pozdějšího příjezdu je objednatel povinen kontaktovat místního zástupce ubytovatele a dohodnout s ním individuální termín předání apartmánu. Před předáním apartmánu je objednatel povinen složit v hotovosti k rukám místního zástupce pronajímatele kauci ve výši 2000,- Kč, která slouží k úhradě ztracených, rozbitých či poškozených věcí z inventáře apartmánu, popř. jiných škod způsobených v apartmánu či v budově. Předáním apartmánu se objednatel stává ubytovaným spolu s osobami, které ubytovaný uvedl v objednávce. V den dohodnutého ukončení pobytu je ubytovaný povinen vyklidit apartmán do 10.00 hod. Kontakt na místního zástupce je uvedený na voucheru.

Čl.5
Ubytovatel je povinen předat ubytovanému apartmán uklizený, s povlečeným ložním prádlem a inventářem uvedeným v seznamu inventáře. Ubytovaný je povinen užívat apartmán a společné prostory v budově tak, aby nedocházelo k poškození, zničení či ztrátě inventáře ani k poškození apartmánu či společných prostor domu.. Přítomnost zvířete je možná pouze po předchozím svolení ubytovatele. Ubytovaný je povinen dbát pokynů místního zástupce ubytovatele k užívání pronajatého apartmánu a neprodleně mu ohlásit závady nebo škody, ke kterým došlo v apartmánu a jeho zařízení a umožnit jejich odstranění Ubytovaný je oprávněn užívat pouze garážové stání, které náleží k pronajatému apartmánu, a to pouze pro jedno auto Ubytovaný je povinen dodržovat domovní řád domu v kterém je umístěn apartmán, zejména dodržovat pořádek a noční klid. V případě závažného porušení domovního řádu daného domu může ubytovatel odstoupit od nájemní smlouvy v průběhu nájmu, přičemž ubytovanému nevznikne nárok na vrácení ceny ubytování.

Čl.7
Těmito smluvními podmínkami se řídí smlouvy o ubytování v apartmánech SVING- Horní Mísečky Špindlerův mlýn, není-li v jednotlivé smlouvě ujednáno jinak.
Apartmány sving | Tel./fax: +420608074099 | info@apartmanysving.cz | Created by PePek !
S-Rank - www.apartmanysving.czS-Rank Google Pagerank - www.apartmanysving.czGoogle Pagerank JyxoRank - www.apartmanysving.czJyxoRank TOPlist